Câu hỏi của bảo minh - Toán lớp 8

Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác , chứng minh rằng : 

\(a^2+b^2+c^2< 2\left(ab+bc+ac\right)\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.