Câu hỏi của bảo minh - Toán lớp 8

Chứng minh rằng : \(x^4-x+\frac{1}{2}>0\)

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.