Câu hỏi của Lê Thị Kiều Oanh - Sinh học lớp 7

a. Bằng hiểu biết của mình, em hãy so sánh động vật với thực vật? Từ đó, em hãy rút ra đặc điểm chung của động vật?

b. Tại sao coi tập đoàn Vôn-vốc không là cơ thể đơn bào cũng như cơ thể đa bào?
    Được cập nhật 28/08/2016 lúc 09:53
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.