Câu hỏi của L Exo - Hóa học lớp 10

B2: Cho hôn hợp gồm Mg và Al vào dd H2So4 thu đk 2,24 lít khí. Nếu hôn hợp trên cho vào H2So4  đặc nguội thì thu đk 0.56 lít khí A 

a, tính % khối lượng mõi kim loại trong hỗn hợp 

b, dẫn khí A vào 28g dd NaOH 15% . Tính C% các chất trong dung dịch sau phản ứng 

 

B3: Cho 14,2 hỗn hợp gồm Fe,  Ag,Cu ttác dụng với dd Hcl dư thu đk 2,24lít khí và con lại chất rắn B.Cho B tác dụng hoàn toàn với dd  H2So4 đặc nóng thu được 1,68lít khí 

a, tính % khối lượng mỗi kim loại trong hôn hợp 

b, tính V dd H2So4 98% (D= 1,84 g/ml) cần thiết tan hết B

B4, Hòa tan 11g hôn hợp gồm NaBr  và Nacl thành dd.  Cho dd  trên tác dụng vừa đủ với 127,5g dd AgNO3 20% 

a, Tính khối lượng kết tủa tạo thành 

b, tính C% các chất có trong dd  thu được 

    Được cập nhật 25/08/2016 lúc 09:50
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.