Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

người bí ẩn

Khí metan bị lẫn 1 khí propen (CH2 = CH - CH3) và propin ( CH≡C−CH3≡C−CH3) . Trình bày cách loại bỏ propen và propin để thu đcược metan tinh khiết.

viết pthh

Nguyen
Nguyen 24 tháng 2 2019 lúc 20:33

Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Brom, ta có propen và propin bị giữ lại dung dịch Brom còn metan do không phản ứng nên ta thu được metan tinh khiết.

PTHH:CH2=CH-CH3+Br2---->CH2-CH-Br2-CH3

CH3C\(\equiv\)CH+2Br2---->CH3C-Br2-Br2-CH

Bình luận (0)

dẫn hh khí qua dd brom dư

+ propen và propin pư bị giữ lại trong dd

C3H6+ Br2\(\rightarrow\) C3H6Br2

C3H4+ Br2\(\rightarrow\) C3H4Br4

+ CH4 không pư thoát lên trên ta thu đc CH4 tinh khiết

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Phạm thị thu trang

Câu 1: Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hidro là 22. Công thức phân tử của X là A. C4H8 B. C3H8 C. C3H6 D. C6H6 Câu 2: Cho công thức cấu tạo của các chất (I), (II), (III) Các chất có cùng công thức phân tử là A. (II), (III) B. (I), (III) C. (I), (II) D. (I), (II), (III) Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam một hỗn hợp chất hữu cơ X (có chứa 2 nguyên tố C, H) thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của m là (cho H=1, C=12, O=16) A. 4,6 g B. 2,3 g C. 11,1 g D. không thể xác định Câu 4: Để biết phản ứng: CH4 + Cl2 a/s→ CH3Cl + HCl đã xảy ra chưa, người ta A. kiểm tra sản phẩm phản ứng bằng quỳ tím ẩm, quỳ tím hóa đỏ tức phản ứng đã xảy ra. B. chỉ cần cho thể tích CH4 bằng thể tích Cl2 C. kiểm tra thể tích hỗn hợp khí, nếu có phản ứng xảy ra thì thể tích hỗn hợp khí tăng. D. có thể kiểm tra clo, nếu clo còn tức phản ứng chưa xảy ra. Câu 5: Phản ứng nCH2=CH2 xt→ (CH2-CH2)n được gọi là phản ứng A. trùng hợp B. cộng C. hóa hợp D. trùng ngưng Câu 6: Đốt cháy 2,6 g một chất hữu cơ X, người ta thu được 8,8 g CO2 và 1,8 g H2O. Tỉ khối hơi chất X đối với H2 là 13. Công thức phân tử chất X là (H=1, C=12, O=16) A. C2H4 B. C2H2 C. CH4 D. C6H6 Câu 7: Thể tích không khí (O2 chiếm 20% theo thể tích, đktc) cần để đốt cháy 2,6 g C2H2 là (cho H=1, C=12) A. 3,36 lít B. 4,48 lít C. 13,44 lít D. 28 lít Câu 8: Trong những hidrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom? CH3-CH3, CH3-CH=CH2, CH3-C≡CH, C6H6 A. CH3-CH3, CH3-CH=CH2. B. CH3-C≡CH, C6H6 C. CH3-CH3, C6H6 D. CH3-CH=CH2, CH3-C≡CH Câu 9: Tính chất hóa học đặc trưng của A. metan là phản ứng thế, và etilen là phản ứng cộng. B. metan và etilen là phản ứng thế. C. metan và etilen là phản ứng cộng. D. metan và etilen là phản ứng cháy. Câu 10: Metan và etilen có sự khác nhau về tính chất hóa học vì phân tử metan A. chỉ có liên kết đơn còn với etilen ngoài liên kết đơn còn có liên kết đôi B. và etilen chỉ chứa 2 nguyên tố C và H C. chỉ có 1 nguyên tử C còn phân tử etilen có 2 nguyên tử C D. chỉ có liên kết đơn còn với etilen chỉ có liên kết đôi. Câu 11: Có thể dùng dung dịch Ca(OH)2, khí O2 để nhận biết các chất nào trong các chất sau: CH4, CO2, N2, H2? A. CH4, N2, H2 B. CH4, CO2, N2 C. CO2, N2, H2 D. CH4, CO2, H2 Câu 12: Khi cho khí metan tác dụng với khí clo theo tỉ lệ 1: 1 về thể tích, sản phẩm phản ứng là A. CCl4 B. CHCl3 C. CH2Cl2 D. CH3Cl Câu 13: Số công thức cấu tạo của C2H7N, C3H6 (mạch hở) lần lượt là A. 2, 1 B. 1, 2 C. 3, 1 D. 3, 2 Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 784ml khí (đktc) một hidrocacbon X thu được 3,08 gam CO2 và 0,63 gam nước. Công thức phân tử của X là A. C2H4 B. C2H2 C. CH4 D. C6H6 Câu 15: Dung dịch brom có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. CH3 – CH3, CH3 – CH = CH2, CH3 – C ≡ CH. B. CH3 – CH3, CH3 – CH = CH2, C6H6 C. CH3 – CH3, CH3 – C ≡ CH, C6H6 D. CH3 – CH = CH2, CH3 – C ≡ CH Câu 16: Đốt cháy 0,3 lít một chất hữu cơ Y (chỉ chứa 2 nguyên tố C, H) người ta thu được 0,6 lít CO2 và 0,9 lít hơi H2O (các thể tích đo ở đktc). Công thức phân tử của Y là A. C2H6 B. C3H6 C. C3H4 D. C6H6 Câu 17: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau: A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần. B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch đậm dần. C. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu. D. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần Câu 18: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với: A. Dung dịch NaOH dư B. Dung dịch H2SO4 loãng C. Dung dịch HCl dư D. Dung dịch HNO3 loãng Câu 19: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố: Câu 20: Ngâm hỗn hợp gồm các kim loại Al, Cu, Fe trong dung dịch AgNO3 (dư). Người ta thu được A. Cu B. Ag C. Fe D. cả Cu lẫn Ag A. C B. S C. N D. P B.Tự luận Câu 1: (4 điểm) Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi điều kiện phản ứng): FeO → Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeSO4 Câu 2: (3 điểm) Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bằng CO thành Fe và CO2. Tính khối lượng chất rắn thu được. Câu 3: (3 điểm) Hòa tan 11,2g Fe và 2,4g Mg tác dụng vừa đủ với 109,5g dung dịch HCl. Tính nồng độ % của dung dịch HCl đã dùng.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN