Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

người bí ẩn

1. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khi không màu sau:

a, metan, etilen, axetilen và khí cacbonic

c, metan, etilen, khí sunfuro

a/

dẫn các khí qua dd brom

+ khí làm dd brom mất màu nhanh là C2H2

C2H2+ 2Br2\(\rightarrow\) C2H2Br4

+ khí làm dd brom mất màu chậm là C2H4

C2H4+ Br2\(\rightarrow\) C2H4Br2

+ khí không làm mất màu dd brom là CH4 và CO2

để phân biệt CH4 và CO2 ta dẫn 2 khí qua bình đựng dd nước vôi trong

+ khí làm nước vôi vẩn đục là CO2

CO2+ Ca(OH)2\(\rightarrow\) CaCO3\(\downarrow\)+ H2O

+ khí không làm vẩn đục nước vôi trong là CH4

c/

dẫn từng khí qua bình đựng dd nước vôi trong

+ khí làm nước vôi vẩn đục là SO2

SO2+ Ca(OH)2\(\rightarrow\) CaSO3\(\downarrow\)+ H2O

+ khí không làm nước vôi vẩn đục là CH4 và C2H4

để phân biệt CH4 và C2H4 ta dẫn từng khí qua dd brom

+ khí làm mất màu dd brom là C2H4

C2H4+ Br2\(\rightarrow\) C2H4Br2

+ khí không là mất màu nước brom là CH4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN