Câu hỏi của Linh Anime - Hóa học lớp 10

Cân bằng phản ứng bằng phương pháp electron

1,\(FeSO_4+KMnO_4+H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+MnSO_4+K_2SO_4+H_2O\)

2,\(Fe\left(OH_2\right)+HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+NO+H_2O\)

Mk cần gấp lắm, giúp mk vs

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.