Bài 7. Câu lênh lặp

Yến Nhi Lê Thị

Bài tập: Nhập vào số nguyên n. Đếm xem có bao nhiêu số chẵn. Ta có S=1+2+3+…+n

Thiện
20 tháng 2 2019 lúc 20:47

uses crt;

var i,n,s,dem:longint;

begin

write('nhap n:');readln(n);

s:=0;dem:=0;

for i:=1 to n do begin

s:=s+i;

if i mod 2=0 then dem:=dem+1;

writeln(' s=',s);

writeln(' co ',dem,' so chan');

readln

end.

Bình luận (0)
Dương Phan
24 tháng 2 2019 lúc 18:56

write (' So chan trong day: ',chan );

sửa lại phần biến là đếm nhé.

~> write (' So chan trong day: ',dem);

Bình luận (0)
Dương Phan
24 tháng 2 2019 lúc 18:55

program demsochan;

uses crt;

var dem,chan,n,i:integer;

begin

write (' Nhap gia tri n= ');

readln (n);

dem:=0;

for i:=1 to n do if i mod 2=0 then dem:=dem+1;

write (' So chan co trong day la: ',chan);

readln

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN