Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

(2x-1)\(\sqrt{2x-1}\)=8\(x^3\)-52x^2+82x-29

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.