Câu hỏi của Phạm Thị Ca Linh - Hóa học lớp 11 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phạm Thị Ca Linh - Hóa học lớp 11

1. Ancol X no mạch hở tác dụng được với cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.oxi hoá hoàn toàn X thì số mol oxi cần dùng gấp 5,5 lần số mol X. Số CTCT phù hợp của X là

A.2  B.4 C.3 D.5

2.X có vòng benzen và có CTPT là  c9h8o2. X dễ đang tác dụng với dung dịch brom thu đc chất Y có tc là c9h8o2br2. Mặt khác cho X tác dụng với naoh thu đc muối Z có CTPT là c9h7o2na. Gày cho biết x có bao nhiêu ct?

3. CTCT của ankylbenzen có ctđg c3h4,ankin có ctđg c2h3, hidrocacbon no có 4C lần lượt là:

A:8,2,4.    B:6,3,4.     C:5,2,3.     D:8,3,3

4. Để tăng hiệu suất cho phản ứng từ c3h8 ra (ch3)2chX nên dùng X là:

A:F.     B:Cl.     C:br.     D:I

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.