Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

\(\begin{cases}4x^3-4x^2-7x=\left(3y^2-6y+4\right)\sqrt{3y^2-6y+7}\\\left(x^3-3x^2\right)\left(\sqrt{x^2+\left(y-1\right)^2}+3\right)+8=\left(x^2+y^2-2y\right)^2-7\left(x^2+y^2-2y\right)\end{cases}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.