Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Đinh Ngọc Ánh

Hoàn thành các chuyển đổi hóa học sau :

1/ CH4 ---> C2H2

2/ C2H2 ---> C2H4

3/ C2H4 ---> C2H5OH

4/ CH4 ---> CH3Cl

5/ C2H2 ---> C2H2Br2

6/ C2H4 ---> C2H4Br2

7/ C2H2 ---> C6H6

8/ C2H4 ---> C2H5Cl

9/ C6H6 ---> C6H5Br

10/ C2H5Cl ---> C2H5OH

Võ Quang Huy
Võ Quang Huy 17 tháng 2 2019 lúc 19:42

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (2)
Thục Trinh
Thục Trinh 17 tháng 2 2019 lúc 19:55

1. \(2CH_4\underrightarrow{t^o}C_2H_2+2H_2\)

2. \(C_2H_2+H_2\rightarrow C_2H_4\)

3. \(C_2H_4+H_2O\rightarrow C_2H_5OH\)

4. \(CH_4+Cl_2\rightarrow CH_3Cl+HCl\)

5. \(Br_2+C_2H_2\rightarrow C_2H_2Br_2\)

6. \(Br_2+C_2H_4\rightarrow C_2H_4Br_2\)

7. \(3C_2H_2\rightarrow C_6H_6\)

8. \(C_2H_4+HCl\rightarrow C_2H_5Cl\)

9. \(C_6H_6+Br_2\rightarrow C_6H_5Br+HBr\)

10. \(C_2H_5Cl+NaOH\rightarrow C_2H_5OH+NaCl\)

Bình luận (1)

2CH4\(\xrightarrow[làm.lạnh.nhanh]{1500^o}\) C2H2+ 2H2\(\uparrow\)

C2H2+ H2\(\xrightarrow[to]{Pd}\) C2H4

C2H4+ H2O\(\xrightarrow[]{axit}\) C2H5OH

CH4+ Cl2\(\xrightarrow[]{as}\) CH3Cl+ HCl

C2H2+ Br2\(\rightarrow\) C2H2Br2

C2H4+ Br2\(\rightarrow\) C2H4Br2

3C2H2\(\rightarrow\) C6H6

C2H4+ HCl\(\rightarrow\) C2H5Cl

C6H6+ Br2\(\xrightarrow[to]{Fe}\) C6H5Br+ HBr

C2H5Cl+ NaOH\(\rightarrow\) C2H5OH+ NaCl

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN