Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9

Rút gọn và tính giá trị biểu thức

a, \(\frac{x-11}{\sqrt{x-2}-3}\) x=23-12\(\sqrt{3}\)

b, \(\frac{1}{2\left(1+\sqrt{a}\right)}+\frac{1}{2\left(1-\sqrt{a}\right)}-\frac{a^2+2}{1-a^3}\) với a=\(\sqrt{2}\)

c, \(\sqrt{\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{b}+1}:\sqrt{\frac{\sqrt{b}-1}{\sqrt{a}+1}}}\) với a=7,25  và b=3,25

d, \(\sqrt{10a^2-4a\sqrt{10}+4}\) với a= \(\sqrt{\frac{2}{5}}+\sqrt{\frac{5}{2}}\)

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.