Huyền Trang Nguyễn
9 tháng 12 2016 lúc 22:18

720:[45-(5-2x)3  ]=23.5

720:[45-(5-2x)3  ]=8.5

720:[45-(5-2x)3  ]=40

720:[45-(5-2x)3  ]=720:40

[45-(5-2x)3  ]= 18

45-(5-2x)3  = 18

(5-2x)3  = 45-18

(5-2x)3   = 27

(5-2x)3   = 33

5-2x   = 3

2x   = 5-3

2x   = 2

x   = 2:2

x  = 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x biết:

a, 128 – 3(x+4) = 23

b,  12 x - 4 3 . 8 3 = 4 . 8 4

c, [(4x+28).3+55]:5 = 35

d, 720:[41 – (2x – 5)] =  2 3 . 5

Pham Trong Bach

Tìm x biết:

a,  2 3 x + 5 2 x = 2 5 2 + 2 3 - 33

b,  260 : x + 4 = 5 2 3 + 5 - 3 3 2 + 2 2

c,  720 : [ 41 - 2 x - 5 ] = 2 3 . 5

d,  3 2 - 2 x - 12 + 35 = 5 2 + 279 : 3 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN