Đề kiểm tra 1 tiết chương II: Kim loại

Trần Minh Châu

BT : Có các chất sau : Cl2, NaClO, FeCl3, HCl. Em hãy lập sơ đồ thể hiện tính chất hoá học của clo ? Viết phương trình biểu diễn tính chất đó ?

Bài tập 2 :

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch AgNO3 cho đến khi đồng không tan thêm được nữa, lấy lá đồng ra rửa nhẹ làm khô và cân lại, thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 gam. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch AgNO3 đã dùng. Giả sử toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng.

Petrichor
16 tháng 2 2019 lúc 21:44

Bài tập 2 : PTHH: \(Cu+2AgNO_3->Cu\left(NO_3\right)_2+2Ag\downarrow\) Gọi số mol Cu phản ứng là x \(\Rightarrow Cu\left(pư\right)=64x\left(g\right)\) Theo PT : \(\Rightarrow Ag\left(pư\right)=2x\left(g\right)\) Khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52g: Ta có: \(m_{Ag}-m_{Cu\left(pư\right)}=1,52\) \(\Leftrightarrow2x\times108-64x=1,52\) \(\Leftrightarrow216x-64x=1,52\) \(\Rightarrow x=\dfrac{1,52}{152}=0,01\) \(\Rightarrow n_{AgNO_3}=2x=2.0,01=0,02\left(mol\right)\) Đổi 20ml = 0,02 l \(\Rightarrow CM_{AgNO_3}=\dfrac{n}{v}=\dfrac{0,02}{0,02}=1\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn huyền
16 tháng 2 2019 lúc 21:49

Cu+ 2agno3= cu(no3)2 +2ag

Số mol cu là x mol nên số mol ag là 2x mol

Khối lượng tăng 1,52=2x. 108-64x

X=0,01 mol nên số mol agno3 là 0,01 mol

Nông độ mol của dd agno3 là 0,01: (20/1000)=0,5(mol/l)

Bình luận (0)

bài 1

Cl2 NaClO HCl FeCl3 + NaOH + H2 a/s + Fe to

PTHH

Cl2+ 2NaOH\(\rightarrow\) NaCl+ NaClO+ H2O

Cl2+ H2\(\xrightarrow[]{to}\) 2HCl

2Fe+ 3Cl2\(\xrightarrow[]{to}\) 2FeCl3

bài 2

gọi a là số mol Cu phản ứng

PTPU

Cu+ 2AgNO3\(\rightarrow\) Cu( NO3)2+ 2Ag

.a...........2a..............................2a..... mol

có: mcr tăng= mAg- mCu

\(\Rightarrow\) 1,52= 216a- 64a

\(\Rightarrow\) a= 0,01( mol)

theo PTPU có: nAgNO3= 2nCu= 0,02( mol)

\(\Rightarrow\) CM AgNO3= \(\dfrac{0,02}{0,02}\)= 1M

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN