Đề kiểm tra 1 tiết chương II: Kim loại

Trần Minh Châu

Bài tập 1:

Cho 10,4 g hỗn hợp gồm MgO và MgCO3 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl. Toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy thu được 10g kết tủa.

a. Viết PTPƯ.

b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

có: nCaCO3= \(\dfrac{10}{100}\)= 0,1( mol)

PTPU

MgO+ 2HCl\(\rightarrow\) MgCl2+ H2O (1)

MgCO3+ 2HCl\(\rightarrow\) MgCl2+ CO2\(\uparrow\)+ H2O (2)

CO2+ Ca(OH)2\(\rightarrow\) CaCO3\(\downarrow\)+ H2O (3)

theo pt (2) và (3) có:

nMgCO3= nCO2= nCaCO3= 0,1( mol)

\(\Rightarrow\) mMgCO3= 0,1. 84= 8,4( g)

\(\Rightarrow\) mMgO= 10,4- 8,4= 2( g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN