Ôn tập ngữ văn lớp 8

Musion Vera

hoàn thiện bảng sau để nắm được bố cục, nội dung của bài hịch tướng sĩ

lục thị thu hằng
18 tháng 2 2019 lúc 19:41

Bố cục

Nội dung chính

Phần 1: Từ đầu đến “ còn lưu tiếng tốt."

Nêu những tấm gương anh hùng trong sử sách ,để khích lệ tướng sĩ.

Phần 2: từ "Huống chi ta cùng các ngươi" đến "ta cũng vui lòng."

Phơi bày bọ mặt xấu xa và tội ác của kẻ thù; đồng thời bày tỏ lòng căm thù giặc

Phần 3: Từ "Các ngươi ở cùng ta" đến "không muốn vui vẻ phỏng có được không ?"

Phân tích phải trái, làm rõ đúng sai trong lối sống, trong hành động của các tướng sĩ.

Phần 4: Đoạn còn lại

Nêu nhiệm vụ cụ thể, cấp bách và khích lệ tinh thần chiến đấu của tướng sĩ.

Bình luận (0)
Ngô Hoàng Anh
17 tháng 2 2019 lúc 20:19

Bố cục

Nội dung chính

Phần 1: Từ đầu đến “ còn lưu tiếng tốt."

Nêu những tấm gương anh hùng trong sử sách ,để khích lệ tướng sĩ.

Phần 2: từ "Huống chi ta cùng các ngươi" đến "ta cũng vui lòng."

Phơi bày bọ mặt xấu xa và tội ác của kẻ thù; đồng thời bày tỏ lòng căm thù giặc

Phần 3: Từ "Các ngươi ở cùng ta" đến "không muốn vui vẻ phỏng có được không ?"

Phân tích phải trái, làm rõ đúng sai trong lối sống, trong hành động của các tướng sĩ.

Phần 4: Đoạn còn lại

Nêu nhiệm vụ cụ thể, cấp bách và khích lệ tinh thần chiến đấu của tướng sĩ.

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trung tướng -
18 tháng 2 2019 lúc 21:36
Bài làm:

Bố cục

Nội dung chính

Phần 1: Từ đầu đến “ còn lưu tiếng tốt."

Nêu những tấm gương anh hùng trong sử sách ,để khích lệ tướng sĩ.

Phần 2: từ "Huống chi ta cùng các ngươi" đến "ta cũng vui lòng."

Phơi bày bọ mặt xấu xa và tội ác của kẻ thù; đồng thời bày tỏ lòng căm thù giặc

Phần 3: Từ "Các ngươi ở cùng ta" đến "không muốn vui vẻ phỏng có được không ?"

Phân tích phải trái, làm rõ đúng sai trong lối sống, trong hành động của các tướng sĩ.

Phần 4: Đoạn còn lại

Nêu nhiệm vụ cụ thể, cấp bách và khích lệ tinh thần chiến đấu của tướng sĩ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN