Câu hỏi của ビッチの やらしい ヘンタイ - Hóa học lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của ビッチの やらしい ヘンタイ - Hóa học lớp 8

Cho khí H2 qua bột đồng oxit (Cuo) nung nóng thu đc Đồng và nước.

a) Viết PT phản ứng hóa học của phản ứng

b) Sau phản ứng thu đc 3,2 g Cu. Hỏi đã dùng b/nhiu lít khí H2 (đktc)?

Cảm ơn nhìu! :3

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.