Câu hỏi của ビッチの やらしい ヘンタイ - Hóa học lớp 8

Hãy tính khối lượng Fe có trong:

a) 30g sắt pirit Fe2O3?

b) 40g sắt (III) oxit Fe2O3?

    Được cập nhật 03/10/2016 lúc 21:10
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.