Câu hỏi của ビッチの やらしい ヘンタイ - Hóa học lớp 8

a)Tính thành phần % về khối luongự các nguyên tố có trong khí SO3?

b) Tính khối lượng ng tố S và O có trong 12,8g khí SO3?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.