Câu hỏi của ビッチの やらしい ヘンタイ - Hóa học lớp 8

Một hợp chất có thành phần phần trăm theo khối lượng là 30,44%N và 69,56%O. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất. Biết rằng hợp chất này có tỉ khối vs H là 23.

Tks nhìu àk! =]

    Được cập nhật 08/12/2016 lúc 20:36
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.