TEST 4

Lê Thị Thu Hà

1.they couldn't pass the final.....................

a.exam b.examine c.examming d.examination

2.we have many well.......teachers here

a.qualify b.quality c.qualified d.qualificartion

3.this shirt costs......88,000 VND

a.approximative b.approximately c.approximation d.approximate

maianh11727
maianh11727 12 tháng 2 2019 lúc 12:53

1.a.exam

2.c

3.b

Bình luận (0)
maianh11727
maianh11727 12 tháng 2 2019 lúc 13:01

tick cho mình nếu đúng nha

Bình luận (0)
Thùy Trang
Thùy Trang 12 tháng 2 2019 lúc 13:56

1.they couldn't pass the final.....................

a.exam b.examine c.examming d.examination

2.We have many well.......teachers here

a.qualify b.quality c.qualified d.qualificartion

3.This shirt costs......88,000 VND

a.approximative b.approximately c.approximation d.approximate

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN