Đề cương ôn tập HKI

Trần Tiểu Băng

Mn ơi giúp e với:

Thiết lập dãy chuyển đổi có 7 phương trình trong đó C là chất đầu tiên và là chất cuối cùng

C\(\rightarrow\) CaC2\(\rightarrow\) C2H2\(\rightarrow\) CO2\(\rightarrow\) NaHCO3\(\rightarrow\) Na2CO3\(\rightarrow\) CO2\(\rightarrow\) C

các PTHH

1/ 5C+ 2CaO\(\xrightarrow[]{to}\) 2CaC2+ CO2

2/ CaC2+ 2H2O\(\rightarrow\) C2H2+ Ca(OH)2

3/ 2C2H2+ 5O2\(\xrightarrow[]{to}\) 4CO2+ 2H2O

4/ CO2+ NaOH\(\rightarrow\) NaHCO3

5/ NaHCO3+ NaOH\(\rightarrow\) Na2CO3+ H2O

6/ Na2CO3+ 2HCl\(\rightarrow\) 2NaCl+ CO2\(\uparrow\)+ H2O

7/ CO2+ 2Mg\(\xrightarrow[]{to}\) C+ 2MgO

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN