Câu hỏi của Nguyễn Thị Minh Hương - Hóa học lớp 9

Hoà tan hết 0,54 g Al trong 70 ml dd HCl thu được dung dịch X. Cho 75 ml dd NaOH 1M vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa.Tính giá trị của m?

giúp mình với.thanks

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.