Câu hỏi của Qwertyuiop Qwe - Hóa học lớp 10

Cho 8,94 g hỗn hợp Na, K, Ba tác dụng với nước thu đc dd X và 2,688 l H.

a) Tính VXCl  1 mol cần dùng pư hết với dd X.

b) Tính klg muối thu đc

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.