Câu hỏi của Qwertyuiop Qwe - Hóa học lớp 10

Cho 2,13 g hỗn hợp X gồm Cu, Al, Mg tác dụng với odư thu đc 3,33 gam hỗn hợp A các oxit. Tính Vdd HCl nồng độ 2 mol phản ứng hết với A

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.