Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 8

Cho a + b > 1 . CMR \(a^4+b^4>\frac{1}{8}\)

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.