Câu hỏi của Levanduc Le - Hóa học lớp 8

Đốt cháy hoàn toàn 24 gam hỗn hợp Fe và Mg cần 7,84 lít Oxi (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.