Luyện tập tổng hợp

thanh xuân

use the words given to make full sentences

both/like/David/better/my/and/Jane/are/friends,/but/I/Jane

better/plays/than/He/tennis/I/do

yesterday/father /She/but/even/ran/she/pretty far/ran/today

than/China/bigger/France/is/a/coutry

population/close to/Vietnam's/The Tay people/2% of /make up

Tiểu Thang Viênn
Tiểu Thang Viênn 9 tháng 2 2019 lúc 21:46

Both David and Jane are my friends, but I like Jane better.

He plays tennis better than I do.

China is a bigger country than France.

The Tay people make up close to 2% of Vietnam's population.

P/S: Mk nghĩ đề bài phải là Rearrange sentences

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN