Câu hỏi của Chisa Miyuki - Hóa học lớp 13

Thủy phân hoàn toàn một lượng tripeptit x trong dd koh vừa đủ thu được 39,5 gam hh y chứa 3 muối của ala, gly, val. Lấy toàn bộ muối trên đốt thì cần v lít oxi. Tính V 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.