Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9

Thực hiện phép tính 

a, \(\frac{10+2\sqrt{10}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}+\frac{8}{1-\sqrt{5}}\)

b. \(\frac{\sqrt{3-\sqrt{5}.\left(3+\sqrt{5}\right)}}{\sqrt{10}+\sqrt{2}}\)

c, \(\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}\)

d, \(\frac{\left(\sqrt{5}+2\right)^2-8\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-4}\)

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.