Câu hỏi của lan - Hóa học lớp 9

nung 1 tấn đá vôi chứa 90% là \(CaCO_3\) .biết hiệu suất của phản ứng là 95%. tính khối lượng vôi sống(CaO) thu đc sau p/ứng

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.