Ôn tập cuối năm phần hình học

Misthy

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Một đường thẳng song song với 2 đáy cắt các cạnh bên AD, BC ở M và N sao cho MA/MD = 1/2.

a) Tính tỉ số NB/NC.

b) Cho AB = 8cm, CD= 17cm. Tính MN

Boy lạnh lùng
Boy lạnh lùng 29 tháng 1 2019 lúc 19:51

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Nguyễn Thành Trương
Nguyễn Thành Trương 29 tháng 1 2019 lúc 19:55

a/ M là trung điểm AD,N là trung điểm BC .

MN la đường trung bình cua hình thang ABFE

=>MN // AB//DC

=> MA/MD=NB/NC=1/2

b/ Lấy E là trung điểm DM, F là trung điểm NC.

Có EF là đường trung binh hình thang MNCD.

=> EF= (MN+CD)/2

=MN/2 + 17/2

=MN/2+8,5 (1)

MA/MD=1/2

ME/MD=1/2 => MA/AE = 1/2

=> M là trung điểm AE

=> N là trung điểm BF

=> MN là đường trung bình hình thang ABFE

=> MN= (AB+EF)/2

= 8/2 + (MN+8,5)/2

= 4+MN/4+4,25

= 8,25 + MN/4

MN=8,25+MN/4

=> MN-MN/4=8,25

<=> 3MN/4=8,25

<=> 3MN= 8,25 . 4

<=> 3MN=33

<=> MN= 11cm

Bình luận (0)
Boy lạnh lùng
Boy lạnh lùng 29 tháng 1 2019 lúc 20:02

Hỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp Toán

để ké cái

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN