Câu hỏi của Lê Hương Giang - Hóa học lớp 13

Giúp mình bài này với. Mình cảm ơn ạ !

Hòa tan hoàn toàn 12,86g hỗn hợp X gồm kim loại kiềm và oxit của nó vào 187,16g nước. Phản ứng kết thúc thu được dung dịch có nồng độ 8,4%.Xác định kim loại kiềm và % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X ?

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.