Phương trình bậc nhất một ẩn

quynh nhu nguyen

6.Giải các phương trình

\(\dfrac{\left(x^2+2x\right)-\left(3x+6\right)}{x-3}=0\)

Nguyễn Thanh Hằng
28 tháng 1 2019 lúc 11:45

\(\dfrac{\left(x^2+2x\right)-\left(3x+6\right)}{x-3}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2x\right)-\left(3x+6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x-3x-6=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-x-6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-3=0\\x+2=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=-2\end{matrix}\right.\)

Vậy \(S=\left\{3;-2\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN