Câu hỏi của Hồ Ngọc Khánh Linh - Hóa học lớp 9

1 loại đá chứa CaCO3 và MgCO3 hòa tan hết bằng 400 ml HNO3 thu 6.72 l CO2(ĐKTC). Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 100 g NaOH 8 phần trăm để trung hòa dung dịch thu được rồi cô cạn được 63 g muối khan. Tính khối lượng mỗi chất, viết công thức của đá và CM HNO3

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.