Câu hỏi của Phạm Hoàng - Hóa học lớp 13 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phạm Hoàng - Hóa học lớp 13

Cho 8,3g hỗn hợp Ai và Xe phản ứng vừa đủ dùng dịch HCl 0,1mol thư đc 5,6l H2 a,Viết phương trình .

b,tính%mAl . mFe ,

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.