Câu hỏi của Ngọc Ánh - Toán lớp 10

a. √(x2+12) + 5 = 3x + √(x2+5)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.