Câu hỏi của NT Ánh - Toán lớp 9

Rút gọn:

a) \(\frac{2}{x^2-y^2}\)\(\sqrt{\frac{3\left(x+y\right)^2}{2}}\)  với  x\(\ge\) 0, y\(\ge\)0 và x \(\ne\) y

b) \(\frac{2}{2a-1}\)\(\sqrt{5a^2\left(1-4a+4a^2\right)}\) với a>0,5

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.