§1. Bất đẳng thức

Tae Tae

help me!!!!

Cho a,b,c >0 thỏa mãn a+b+c=1

Tìm GTNN của P = \(\dfrac{1}{a^2+b^2+c^2}+\dfrac{1}{abc}\)

Luân Đào
Luân Đào 20 tháng 1 2019 lúc 10:15

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si và Bunhiacopxki cho ba số không âm a,b,c, ta có:

- \(a^2+b^2+c^2\le\dfrac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\)

- \(abc\le\dfrac{\left(a+b+c\right)^3}{27}\)

\(\Rightarrow P\ge\dfrac{1}{\dfrac{\left(a+b+c\right)^2}{3}}+\dfrac{1}{\dfrac{\left(a+b+c\right)^3}{27}}=3+27=30\)

Vậy GTNN của P = 30 khi a = b = c = 1/3

Bình luận (0)
Neet
Neet 20 tháng 1 2019 lúc 17:45

\(abc\le\dfrac{1}{9}\left(ab+bc+ca\right)\left(a+b+c\right)=\dfrac{ab+bc+ca}{9}\)

\(ab+bc+ca\le\dfrac{1}{3}\left(a+b+c\right)^2=\dfrac{1}{3}\)

\(VT\ge\dfrac{1}{a^2+b^2+c^2}+\dfrac{9}{ab+bc+ca}=\dfrac{1}{a^2+b^2+c^2}+\dfrac{4}{2\left(ab+bc+ca\right)}+\dfrac{7}{ab+bc+ca}\)

\(\ge\dfrac{\left(1+2\right)^2}{\left(a+b+c\right)^2}+\dfrac{7}{\dfrac{1}{3}}=9+21=30\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN