Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 8

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của \(A=\frac{1}{x^2}-\frac{4}{x}+5\)

b) Tìm giá trị lớn nhất của \(B=-\frac{9}{y^2}-\frac{18}{y}+19\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.