Câu hỏi của Ngo Thi Linh Phuong - Toán lớp 10

2sin2x  + căn 2 sin4x = 0

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.