Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 8

Cho a,b,c > 0 . CMR : \(\frac{ab}{a+b}+\frac{bc}{b+c}+\frac{ac}{c+a}\le\frac{a+b+c}{2}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.