Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 8

CMR với a,b,c>0 thì \(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\ge a+b+c\)

    Được cập nhật 30/12/2016 lúc 12:31
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.