Câu hỏi của Nhi Hân - Hóa học lớp 12 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nhi Hân - Hóa học lớp 12

mb giúp mình giải bài này nha 

hòa tan 8,4g Fe vào 250ml dung dịch HCl 2M. thu dược dung dịch A và khí B ( đktc )

a, tính thể tích khí B?

b, tính Cm chất trong dung dịch A (  biết V dung dịch a không đổi )

c, nhúng quỳ tím vào dung dịch a, có hiện tượng gì? giải thích hiện tượng?

    Được cập nhật 06/09/2016 lúc 22:47
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.