Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 8

Với a,b,c là các số không âm , chứng minh rằng : \(a\left(a+b\right)\left(a+c\right)\left(a+b+c\right)\ge0\) 

 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.