Câu hỏi của Cao Võ Trung Nguyên - Hóa học lớp 9

Hòa tan hoàn toàn FexOy bằng H2SO4 đặc nóng ta thu được 2,24 lit SO2 ở đktc. Phần dd chứa 120g 1 loại  muối sắt duy nhất

Xác định CTHH của oxit sắt 

Trộn 10,8 gam bột AL với 34,6gam FexOy ở trên rồi biến thành phản ứng nhiệt nhôm. Giả sử chỉ phản ứng FexOy thành Fe. HTHT hh chất rắn sau phản ứng bằn dd H2SO4 20% d=1,14g/ml thì thu được 10,752l h2 ở dktc

a/ Tính H% nhiệt nhôm

b/ Tính Vdd H2SO4 cần dùng

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.