Câu hỏi của Duyên Nấm Lùn - Toán lớp 8

Tìm x : 

a) x(x - 4 ) - ( x^2 - 8 ) = 0

b) ( 3x + 2 )( x - 1 ) - 3( x + 1 )( x - 2 ) = 4

c) x( x + 5 )( x - 5 ) - ( x + 2 )( x^2 - 2x + 4 ) = 17

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.