Câu hỏi của Nguyễn Anh Duy - Sinh học lớp 8

-Nêu đặc điểm cấu tạophù hợp với chức năng của phổi

-Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi như thếnào ?Giải thích ?

    Được cập nhật 23/01/2017 lúc 19:41
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.