Câu hỏi của Duyên Nấm Lùn - Toán lớp 8

Rút gọn : 

a) ( 5x - 4y )( 5x + 4y )

b) ( x + \(\frac{2}{3}\) )( x^2 - \(\frac{2}{3}x+\frac{4}{9}\) )

 

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.